Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020–2030 Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 czerwca 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Radojewicach Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Silny deszcz z burzami 29.06.2020r. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Imienne wykazy głosowań – XVI sesja Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Interpelacja radnej Cecylii Herrmann w sprawie rozplantowania urobku uzyskanego z regulacji poboczy ziemi przy drodze powiatowej nr 2571C we wsi Konary Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/129/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/125/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły