Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2019 Protokół Nr 81/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 2 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Imienne wykazy głosowań – IV sesja Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Interpelacja radnego Marka Świerkowskiego w sprawie instalacji świateł dla pieszych na wysokości ul. Szkolnej oraz budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu z dnia 8 stycznia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała Nr 4 /Kd /2019 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała Nr 4/D/2019Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Finansów z dnia 18 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Komisji ds. Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 18 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostko organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 165/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 164/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 162/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 161/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzony w postaci Załącznika Nr 14 do Planu i przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/125/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 157/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie, jakości wody przeznaczonej do spożycia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 156/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbudowy Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 155/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 154/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 153/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 151/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 150/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły