Informacje ogólne OŚ / Ocena jakości wody

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonie studni głębinowej nr 1 na dz. nr 62/4 ob. ew. Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Wniosek o udzielenie dotacji celowej na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie strony posterowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonaie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 w miejscowości Brudnia na dz. nr 10 ob. ew. 0002 Brudnia; wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłocznymi na dz. nr 8, 9 i 10 ob. ew. 0002 Brudnia; usługę wodną i szczególne korzystanie z wód. Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studnia głębinowa nr 1 na działce nr 111 obręb ewidencyjny 0002 Brudnia, wykonanie urządzenia melioracji wodnych systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłocznymi na działkach nr 111, 113, 116, 64/2, 64/1, 180, 133, 135 obręb ewidencyjny Brudniaoraz na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 111 ob. ew. Brudnia – Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – wrzesień 2021r. Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dąbrowa Biskupia – wrzesień 2021r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 Obwieszczenie o udzieleniu Gminie Dąbrowa Biskupia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego Studni nr 3 na terenie dz. nr 204/15 ob. ewid. Dąbrowa Biskupia na usługi wodne pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Dąbrowie Biskupiej ( ze studni nr 1,2,3), odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego na terenie dz. nr 74/2 ob. ew. Dąbrowa Biskupia oraz wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodno prawnego z dnia 13.11.2017r. znak OSR.6341.1.152.2017 z dniem uprawomocnienia się nowego pozwolenia Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na wodę i ścieki 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia udzielenia pozwolenia wodno prawnego na budowę Studni nr 3 na terenie dz. nr 204/15 ob. ewid. Dąbrowa Biskupia – usługi wodne- pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Dąbrowie Biskupiej ( ze studni nr 1,2,3), odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego oraz wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodno prawnego z dnia 13.11.2017r. znak OSR.6341.1.152.2017 z dniem uprawomocnienia się nowego pozwoleniaj Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Informacja o wszczęciu, na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną- pobór wód podziemnych z utworów mioceńskich ze studni głębinowej na dz. nr 98/2 obręb ewidencyjny 0013 Ośniszczewko i szczególne korzystanie z wód celem nawadniania za pomocą deszczowni na działkach 98/2 ob. ewid. 0013 i 122/1/1, 122/2, 122/3, 122/4, 123/1, 123/2, ob. ewid. 0026. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Informacja o wszczęciu, na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni głębinowej na dz. nr 77/4 obręb 0014 Ośniszczewo i urządzenia melioracji wodnych tj. systemu nawodnień ciśnieniowych na dz. nr 77/4, 77/2, 53/1, 52/1,52/2 ob. ewid. 0014.; pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz szczególne korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw rolnych o pow. 16 ha na w/w działkach. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dąbrowa Biskupia – luty 2021r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – luty 2021r. Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.5.4210.460.2020.EF udzielającej pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 na działce nr 212 ob. ew. Brudnia na potrzeby nawadniania upraw rolnych o łącznej powierzchni 16,42 ha. Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego znak GD.ZUZ.5.4210.272.2020.MM na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na dz. nr 10/1 w . Walentynowo. Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonie studni głębinowej na dz. nr 35/8 w m. Parchanie oraz pobór trzeciorzędowych wód podziemnych z w/w studni do nawadniania upraw rolnych na dz. nr 35/4, 35/8, 52, 80, 81, 198 ob. ewidencyjny Parchanie w ilości nie większej niż 5m3/d. Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1 oraz szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę na działkach nr 2/2, 2/3 obręb ewidencyjny 0025 Wola Stanomińska Szczegóły
Artykuł 25.11.2020 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 212 obręb ewidencyjny 0002 Brudnia. Szczegóły
Artykuł 06.11.2020 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na dz. nr 10/1 obreb 0024 Walentynowo, Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego znak GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK na wprowadzanie istniejącymi wylotami nr 1 (dz. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie), nr 4 i nr 7 (dz. nr 167 obręb 0015 Parchanie), nr 8 (dz. nr 73 obręb 0015 Parchanie), nr 11 (dz. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie), nr 12 (dz. nr 25 obręb 0015 Parchanie), nr 13 (dz. nr 141 obręb 0015 Parchanie), nr 14 (dz. nr 49 obręb 0014 Ośniszczewo) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ścieków bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni ścieków typu Biokube do rowów melioracyjnych na dz. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 ob Parchanie cieku dopływ z Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Publiczne powiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 69 w miejscowości Chróstowo, pobór wód podziemnych z osadów czwartorzędowych i szczególne korzystanie z wód Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na studnię głębinową nr 1 zlokalizowana na działce nr 128 obręb ewidencyjny 0010 Modliborzyce Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną i szczególne korzystanie z wód dla studni głębinowej dla działki nr 224/2 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Parchanie – sierpień 2020r. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Dąbrowa Biskupia – sierpień 2020r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego na wprowadzanie istniejącymi wylotami nr 1 (dz. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie), nr 4 i nr 7 (dz. nr 167 obręb 0015 Parchanie), nr 8 (dz. nr 73 obręb 0015 Parchanie), nr 11 (dz. nr 89/2 obręb 0015 Parchanie), nr 12 (dz. nr 25 obręb 0015 Parchanie), nr 13 (dz. nr 141 obręb 0015 Parchanie), nr 14 (dz. nr 49 obręb 0014 Ośniszczewo) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych ścieków bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni ścieków typu Biokube do rowów melioracyjnych na dz. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 ob Parchanie cieku dopływ z Ośniszczewo Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni wykonanej na działce 224/2 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 2 i Nr 4 zlokalizowanych w m. Wonorze i szczególne korzystanie z wód d nawadniania upraw rolnych na działkach 184, 126/1, 96, 95, 85/1, 85/2, 84/2, 126/3, 126/4, 97/3 obręb ew. 0026 Wonorzee Szczegóły