2007

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/82/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2008 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/80 /2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/79 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/78/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w Konarach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/77/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/76/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/75/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XII/74/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XII/73/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII/72/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chróstowie. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr Nr XII/71/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/70/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/69/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/68/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XI/67/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/66/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/65/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XI/64/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/63/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/62/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/61/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/60/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/59/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Mleczkowie Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr Nr XI/ 58/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i nadania jej statutu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/57/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/56/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca Statut Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr X/55/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów jej przyznawania Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr Nr X/54 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr X/53/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły