2011

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/102/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/101/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/100 /2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/99/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2012 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIII/98 /2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2011 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIII/97/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIII/96/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2012 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XIII/95/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/94/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/93/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/92/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/91/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/90/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/89/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/88/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/87/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/86/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/85/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/84/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/83/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/82/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/81/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Przybysławiu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/80/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/79/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2012-2015 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/78/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2012-2015 bez dalszego biegu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr X/77/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr X/76/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2011 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr X/75/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr X/74/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr X/73/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu Szczegóły