2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/244/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2014″ Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym p.n. ”Nasze radosne przedszkole” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/237/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły