2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność lokali mieszkalnych położonych w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/134/2016 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca porządek obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.10.2016 Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły