2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.07.2017 Uchwała Nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Dąbrowa Biskupia do Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2017 Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Uchwała Nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Uchwała Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 Uchwała Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Uchwała Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Uchwała Nr XXIV/169/2017 rady gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2017” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dabrowa Biskupia, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/162/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły