2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia a dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca porządek obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 23.11.2018 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowych położonych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/269/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 26.10.2018 Uchwała Nr XXXIX/267/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły