2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniska dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi finansowej w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca porządek obrad XII sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wniosku radnych o zmianę wysokości stawki w projekcie uchwały Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca porządek obrad XI sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca porządek obrad XI sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” w tym w zakresie wykonania odcinka od km 0+000,00 do km 0+004,43 drogi powiatowej – działka nr 1/1, 1/2 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły