2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2019 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca porządek obrad VII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca porządek obrad VII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 06.05.2019 Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety dla sołtysów Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2024 Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok” Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca porządek obrad V sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r. zmieniająca statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.02.2019 Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły