2021

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/224/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/223/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych Powiatu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2544C Mleczkowo – Chlewiska Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chlewiskach Szczegóły
Akty prawne 07.10.2021 Uchwała Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chlewiskach Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2025” Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2021 Uchwała Nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Biskupia na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Uchwała Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Uchwała Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Uchwała Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Uchwała Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Uchwała Nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/202/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 28.06.2021 Uchwała Nr XXV/195/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok Szczegóły