Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2022 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ośniszczewku Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 Uchwała Nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 07.07.2017 Uchwała Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły