Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2016 Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. uchylająca uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Chlewiska Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2016- 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości w Chlewiskach Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/92/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2016 Uchwała nr XV/90/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2016 Szczegóły