Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2016- 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 r Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły