Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Rejnie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Niemojewie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2015” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły