Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2015” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca porządek obrad IV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2015 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca porządek obrad III sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/9.3/2013) Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/6 położonej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/7/2014 Rada Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły