Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniająca porządek obrad II sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniająca porządek obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca porządek obrad XL sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Wola Stanomińska Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/278/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Sobiesiernie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/277/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/276/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 Uchwała nr XL/275/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/270/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/269/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/268/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/265/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 Szczegóły