Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVII/260/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVII/258/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVII/257/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVII/256/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej . Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dabrowa Biskupia porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/253/2014 Rady gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/244/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2014″ Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym p.n. ”Nasze radosne przedszkole” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/237/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły