Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chlewiskach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. mieniająca porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/225/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/224 /2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/223 /2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/222/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/221/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/220/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/219/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/218/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXII/217/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXI/216/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXXI/215/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXX/214/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXX/213 /2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXX/212/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXX/211/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/210/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/209/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/208/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/207/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Biskupiej przy ulicy długiej 103 na okres 5 lat Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/206/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr xxix/205/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/204/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/203/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIX/202/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032″ Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXVIII/201/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2012 rok Szczegóły