Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIV/170/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/169/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/168/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/167/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/166/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/165/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/164/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/163/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/162/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/161/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/160/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2013 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXIII/159/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/158/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/157/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę o udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu na wykonanie impregnacji bio elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego na kościele w Pieraniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/156/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/155/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/154/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/153/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/152/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII /151/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXII/150/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/149/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013r. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację jego zadania własnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/148/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Biskupia, jako partnera do projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo – Ośniszczewko” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/147/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/146/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu na wykonanie impregnacji bio elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego na kościele w Pieraniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/145/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/144/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/143/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca Statut Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XXI/142/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 18 października 2012 r. zmieniająca porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XX/141/2012 RADY GMINY DĄBRWOA BISKUPIA z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2011 – 2027 Szczegóły