Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XVI/110/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Modliborzycach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XVI/109/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Modliborzycach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XVI/108/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2012 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XV/107 /2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XV/106/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XV/105/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Dąbrowa Biskupia w zakresie wspierania rodziny Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XV/104/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XV/103/2012 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniająca porządek obrad XV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/102/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/101/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/100 /2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2012 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIV/99/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2012 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIII/98 /2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2011 – 2025 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIII/97/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała nr XIII/96/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2012 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XIII/95/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/94/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/93/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/92/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/91/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/90/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/89/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/88/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/87/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/86/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów komunalnych w Stanominie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XII/85/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 86 w Parchaniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/84/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2011 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/83/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/82/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała nr XI/81/2011 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Przybysławiu Szczegóły