Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XVI/91/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 kwietnia 2008 r. absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia za 2007 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XV/90/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XV/89/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 marca 2008 r. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa Biskupia na lata 2008 – 2016” Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XV/88/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XV/87/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 marca 2008 r. w określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XV/86/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIV/85/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIV/84/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIV/83/2008 R A D Y G M I N Y D Ą B R O W A B I S K U P I A z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/82/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2008 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/80 /2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/79 /2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/78/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w Konarach Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/77/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/76/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XIII/75/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XII/74/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XII/73/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XXII/72/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Chróstowie. Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr Nr XII/71/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/70/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/69/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/68/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XI/67/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/66/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/65/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Uchwała nr XI/64/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/63/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 26.04.2016 Uchwała nr XI/62/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych Szczegóły