Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2020 Uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca porządek obrad XV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/114/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Biskupia na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pieraniu, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+215,80” w tym w zakresie wykonania odcinka od km 0+000,00 do km 0+006,50 – włączenia drogi gminnej do istniejącej drogi powiatowej nr 2570C – działka nr 30 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/112/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Biskupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok” Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 08.05.2020 Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniska dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/180/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi finansowej w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca porządek obrad XII sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/92/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły