Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca porządek obrad XI sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.12.2019 Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca porządek obrad XI sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” w tym w zakresie wykonania odcinka od km 0+000,00 do km 0+004,43 drogi powiatowej – działka nr 1/1, 1/2 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.11.2019 Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca porządek obrad X sesji rady Gminy Dąbrowa biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2021 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania uchwały sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2019 Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przywrócenia funkcjonowania Posterunku Policji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomani na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.07.2019 Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2019 Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły