Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 10″ Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na pomiary dotyczące pięcioletniej kontroli zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawaczą Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Technicznej opiniującej zmianę terminu zakończenia robót wykonania modernizacji świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie okreslenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru lokaty bankowej Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: usługi przygotowania i dostarczania posiłków do publicznego Przedszkola Leśna Kraina w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publiczne dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na pomiary dotyczące pięcioletniej kontroli zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na przygotowanie dokumentów: „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028″ wraz z aktualizacją „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025″ Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na usługi wozem asenizacyjnym przy usuwaniu awarii na urządzeniach kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków przydomowych oraz przepompowni i na obsługę gminnych oczyszczalni ścieków – wywóz osadów ściekowych Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonywania odbiorów końcowych wykaszania boisk i placów zabaw stanowiących własność lub będących w administrowaniu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów roku szkolnym 2020/2021 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.09.2020 Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary gm. Dąbrowa Biskupia, odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 Szczegóły