2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2017 Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie aneksu nr 7 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej – zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie pkreślenia zasad księgowych związanych z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykazu kont słuzących do ewidencji zdarzeń opisanych w zakładowym planie kont Urzędu gminy Dąbrowa Biskupia a także konta uzupełniające zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia jednostkowej wartości dla nieruchomości gruntowych nieodpłatnie nabytych z mocy prawa od Skarbu Państwa, co do których w momencie nabycia nie jest znana ich wartość Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latacj następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na usługi w zakresie wykonywania badań monitoringowych: zrekultywowanego składowiska odpadów, woda surowa i uzdatniona oraz ścieki surowe i oczyszczone z urządzeń i instalacji administracyjnych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów Gminy Dąbrowa Biskupia pod potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbiórki budynku do suszenia węży strażackich w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i zmiany sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2017 r. oraz posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości, zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia i Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2022 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliwa w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości do kwoty 185 492,92 zł Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły