2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie NR 167/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostko organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 165/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 164/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 162/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 161/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzony w postaci Załącznika Nr 14 do Planu i przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/125/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 157/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie, jakości wody przeznaczonej do spożycia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 156/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbudowy Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 155/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 154/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 153/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 151/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 150/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 149/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 148/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru adaptacji – zmiany sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 147/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania pn. „Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu” w części dotyczącej dofinansowania zadania „Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania pn. „Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu” w części dotyczącej dofinansowania zadania „Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870 r.) renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej” w ramach Programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028″ w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach Szczegóły