2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na cele publiczne, związane z realizacją zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2018 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2018 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok Szczegóły