2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania wyposażenie i zaaranżowanie wnętrz Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu – etap II dofinansowanego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 nabór od 31.05.2019 r. do 19.07.2019 r.] Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 nabór od 31.05.2019 r. do 19.07.2019 r.] Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odbioru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno – prywatnego Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do naprawy dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru budowy boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi piorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencje kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na nadzór inwestorski nad „Przebudową Przedszkola w Dąbrowie Biskupiej” w oparciu o branże: budowlaną, elektryczną, sanitarną, drogową Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły