2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2019 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmian w statutach sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2019 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok Szczegóły