2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-CoV-2,wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2021 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na zakup paliw w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn. ,,Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację badań monitoringowych w zakresie jakości wody Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień z pracodawcą w przedmiocie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin oraz realizację badań monitoringowych w 2021r. w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego. Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na zakup dmuchawy bocznokanałowej, kompletu filtra ssącego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu regulacyjnego i złącza elastycznego Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 20210 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie obiadów do placówek oświatowych gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 20210 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn.,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na szkolenia dla nauczycieli w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla środków z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zwanego dalej „programem” obszar B, projektu o nazwie „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych” Szczegóły