Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na cele publiczne, związane z realizacją zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2018 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczeń podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2018 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację:badań monitoingowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie jakości wody Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków w 2018 r. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły