Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie otworu wiertnego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2016 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Chlewiskach na dofinansowanie kosztów usuwania z cmentarza parafialnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego utwardzenia grysami i emulsją Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 września 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028″ Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Dąbrowa Biskupia oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2016 r. zmieniające uchwałę Nr 69/2002 Zarządu Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego, lokalnego pisma samorządowego Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania terenu i placu budowy – remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 95,92 m² położonego w Stanominie nr 45 z przeznaczeniem na działalność handlową Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1-380,00″ dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2016 r. Szczegóły