Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy i samorządowych instytucji kultury na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 169/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego propozycji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2020 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na dostawę na teren Gminy Dąbrowa Biskupia materiałów służących do utwardzenia dróg gminnych oraz mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 168/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów Gminy Dąbrowa Biskupia pod potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie korzystania z tzw. Białej Listy Podatników VAT przy dokonywaniu płatności za faktury VAT przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na aktualizację dokumentacji w związku z kończącym się terminem obowiązywania pozwoleń wodno-prawnych (zgód wodnoprawnych) na wprowadzenie ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizacje: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego w oczyszczalni gminnej oraz oczyszczalni przydomowych administrowanych przez Gminę Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie jakości wody surowej i uzdatnionej oraz monitoring wód popłucznych ze SUW Parchanie i Dąbrowa Biskupia i sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rewitalizacji parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20″ Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2020 r. Szczegóły