Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmian w statutach sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2019 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie NR 167/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostko organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 165/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 164/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 163/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 162/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 161/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 160/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzony w postaci Załącznika Nr 14 do Planu i przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/125/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 158/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 157/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie, jakości wody przeznaczonej do spożycia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 156/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbudowy Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 155/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 154/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 153/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 152/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły