Informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy

  Informacja

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego informuję, iż w wyniku przeprowadzonych konsultacji wprowadza się zmiany w  §  3 Projektu Programu Współpracy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„  § 3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
3.  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
4.  Edukacji , oświaty i  wychowania “

Informacje

Rejestr zmian