Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 160/1 w m. Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia, dnia 05.11.2018 r.

KOM.6721.23.2016.2018.PZ

OBWIESZCZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia nr XIX/126/2016 z dnia 29 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.11.2018 r. do 19.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133  Dąbrowa Biskupia, w godzinach od 800 do 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia o godzinie 1100.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019 r.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian