OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 08.10.2019 r. o wydaniu w dniu 08.10.2019r. decyzji nr 3/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupa linii SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1, 36/2, 7, 29, 65, 27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian