Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22-07-2019 r w sprawie zawiadomienia, że w dniu 22-07-2019 r. została wydana decyzja nr 2/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na „budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi” na terenie działek o nr ew. 196, 36/1,36/2,7,29,65,27 położonych w m. Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian