Ogłoszenie – Otwarte Spotkanie Konsultacyjne 3 grudnia 2014

 O G Ł O S Z E N I E
     Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dniu 3 grudnia  2014r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwał w sprawie : – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, – obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku       rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015r., – określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu można składać także  e-mailem na adres: sekretarz[at]dabrowabiskupia[dot]pl lub pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego, w którym umieszczono ogłoszenie tj. do dnia 3 grudnia 2014 r. włącznie .
                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                     Roman Wieczorek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian