Ogłoszenie – otwarte spotkanie konsultacyjne projektów uchwał podatkowych

Dąbrowa Biskupia  14.11.2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dniu

17 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwał w sprawie :

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku

rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 r.,

– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwał można składać także  e-mailem na adres: sekretarz[at]dabrowabiskupia[dot]pl lub pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego, w którym umieszczono ogłoszenie tj. do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian