Ogłoszenie z dnia 11.01.2016 r.

Dąbrowa Biskupia 11.01.2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118  z poźn. .zm)Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór członków do komisji konkursowej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu zaopiniowania ofert w ramach ogłaszanych otwartych konkursów w roku 2016. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do dnia 14 stycznia 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

Wójt Gminy
Roman Wieczorek

 

Informacje

Rejestr zmian