Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie

Dąbrowa Biskupia: Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie

Numer ogłoszenia: 160023 – 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Biskupia , Ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 351 21 70, faks (052) 351 21 70.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy – II postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Przedmiot zamówienia obejmuje: Roboty budowlane : – wykonanie ścianek działowych, utworzenie pomieszczeń na pracownie , pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, – wykonanie tynków, glazury ścian, – posadowienie okien oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, – wykonanie posadzek z płytek , – wykonanie sufitu podwieszanego, – roboty malarskie, – roboty elewacyjne wraz z termomodernizacją , – wykonanie opaski izolacyjnej wokół budynku, – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, – wykonanie pracowni ogrodniczej, – demontaż i ponowny montaż placu zabaw, – wywiezienie gruzu i utylizacja, Roboty instalacyjne sanitarne: – wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, – wykonanie przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji wodociągowej, – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni z pompą ciepła, – wykonanie wentylacji mechanicznej, Roboty elektryczne: – wykonanie instalacji elektrycznej wraz z tablica rozdzielczą , – demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji uziemiającej i odgromowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót ( załącznik nr 1 do SIWZ) . Dokumentacja projektowa opracowana została na szerszy zakres robót natomiast w tym zamówieniu przewidziane jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Sposób wykonania określono w projekcie budowlanym, oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Wszystkie materiały do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca. Muszą spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.11.10-0, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 73 9551 0002 0200 0101 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział w Dąbrowie Biskupiej z dopiskiem :Wadium na przetarg – Remont Wonorze. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium jest kopia przelewu załączona do oferty. Wadium w innej formie należy złożyć w oryginale. Wadium dla wykonawców składających ofertę wspólnie może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego wraz z instalacją elektryczną , sanitarną i centralnego ogrzewania , o wartości minimum 300 000 zł każda oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku zostanie oceniona na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego wykazu robót budowlanych i dowodów potwierdzających, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty ( wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ), 2) dowód wniesienia wadium , 3) kosztorys ofertowy, 4) pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku składania oferty przez pełnomocników ( jeśli dotyczy), 5) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Okres gwarancji i rękojmi – 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) konieczność zmian technologicznych, w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań, technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 2) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn : a) leżących po stronie Zamawiającego min.w przekazaniu placu budowy , przekazania dokumentów budowy , zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbioru, c) wystąpienia siły wyższej, klęski żywiołowej, d) wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, e) konieczności zmiany zastosowanych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które strony może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl/?cid=136
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian