Uchwała nr I/1/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

 

 

Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1579, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.)

uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Rady Gminy Dąbrowa Biskupia została wybrana

p. Mirosława Kozińska
§ 2 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian