Uchwała nr I/4/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

 

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1579, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) § 51 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Dąbrowa Biskupia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 118, poz.1661)

uchwala, co następuje:
§ 1 Ustala się następujące składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy

1/ Komisja Rolnictwa i Finansów
a/ Józef Frontczak
b/ Stanisław Szwagrzyk
c/ Jerzy Organista
d/ Jacek Śliwiński

2/ Komisja Oświaty, Zdrowia i Sportu
a/ Leszek Kwiatkowski
b/ Wiesława Posadzy
c/ Łukasz Matysek

3/ Komisja do spraw Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
a/ Tomasz Patyk
b/ Józef Guźlecki
c/ Mirosława Kozińska

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian