Uchwała nr II/11/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136 , poz. 969, Nr 191, poz. 1417/, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 Nr 179, poz. 1484/

uchwala, się co następuje:

§  1. Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:
1)    deklaracja na podatek od nieruchomości;
2)    informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
3)    deklaracja na podatek  rolny;
4)    informacja w sprawie podatku rolnego;
5)    deklaracja na podatek leśny;
6)  informacja w sprawie podatku leśnego;
wymienione wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/14/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia  9 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych.

§  3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Przewodniczący Rady Mirosława Kozińska

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2006
  • Status Uchylony
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 04.12.2006
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2006
  • Data wejścia w życie 30.12.2006
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.12.2006
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 159
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2341
  • Nr aktu prawnego II/11/2006
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia wzorów formularzy podatkowych
  • Podstawa prawna wydania art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 r. Nr 136 , poz. 969, Nr 191, poz. 1417/, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 Nr 179, poz. 1484/
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian