Uchwała nr II/12/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/, art. 14 pkt 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 /, pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 75, poz. 758 /

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się  stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 7,50 zł od jednego psa rocznie.

§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów jednego psa utrzymywanego
w celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości nie będących gospodarstwami rolnymi.

§ 3. 1. Podatek jest płatny z góry bez wezwania do 31 stycznia każdego roku lub
w  ciągu  dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.
2.Podatek pobierany jest w połowie wysokości stawki określonej w § 1, jeżeli obowiązek uiszczenia podatku powstał w drugiej połowie roku.
3.Podatnicy  uiszczają podatek do rąk miejscowego sołtysa.

§ 4.Wynagrodzenie sołtysów określa odrębna uchwała Nr IV/31/2003 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego oraz rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

§ 5.Traci moc uchwała Nr XXXIII/177/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian