Uchwała nr II/13/2006 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz. 1203 , Nr 167 , poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17poz.128 , Nr 181 poz.1337/art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121 ,poz.844/, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. /M.P. Nr 72, poz.721/ , pkt.3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75 poz.758)

uchwala się co następuje :

§1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1)   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)     od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                     492,00 zł
b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                     787,00 zł
c)  powyżej  9 ton a poniżej 12 ton                                                   926,00 zł
2)     od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne  o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
–  o liczbie osi – dwie                                                                            2125,00 zł
–  o liczbie osi – trzy                                                                             1986,00 zł
–         o liczbie osi cztery i więcej                                                           1958,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
–  o liczbie osi – dwie                                                                            2152,00 zł
–   o liczbie osi –  trzy                                                                            2096,00 zł
–   o liczbie osi – cztery  i  więcej                                                             2040,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 26 ton
–  o liczbie osi – cztery  i  więcej                                                              2152,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych  niż określone w pkt 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
–         o liczbie osi – dwie                                                                     2125,00 zł
–         o liczbie osi – trzy                                                                      1986,00 zł
–         o liczbie osi –  cztery i więcej                                                        1958,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
–   o liczbie osi   – dwie                                                                         2162,00 zł
–         o liczbie osi – trzy                                                                      2152,00 zł
–         o liczbie osi – cztery i więcej                                                         2040,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 26 ton:
–   o liczbie osi    –  dwie                                                                       2377,00 zł
–   o liczbie osi –  trzy                                                               2364,00 zł
–         o liczbie osi – cztery i więcej                                                         2493,00 zł
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a)     od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                                          1468,00 zł
b)    od 5,5 ton i poniżej 9 ton                                                               1468,00 zł
c)     od 9 ton i poniżej 12 ton                                                                1468,00 zł
5/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą  lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
–         o liczbie osi – dwie                                                                     1923,00 zł
–         o liczbie osi  –   trzy                                                                    1902,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton  do 36 ton włącznie :
–         o liczbie osi – dwie                                                                     1923,00 zł
–         o liczbie osi  – trzy                                                                      1913,00 zł
c)     powyżej   36 ton:
–         o liczbie osi – dwie                                                                     2206,00 zł
–         o liczbie osi – trzy                                                                      2152,00 zł
6/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą i przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
niż określonym w pkt  5 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
–         o liczbie osi – dwie                                                                     1923,00 zł
–         o liczbie osi  – trzy                                                                      1913,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton  do 36 ton włącznie:
–         o liczbie osi – dwie                                                                      1927,00 zł
–         o liczbie osi – trzy                                                                       1918,00 zł
c)     powyżej 36 ton :
–         o liczbie osi – dwie                                                                      2206,00 zł
–        o licznie osi trzy                                                                           2493,00 zł
7/ od przyczep i naczep ,które łącznie   z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do  poniżej 12 ton   z wyjątkiem            związanych      wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego                                                                                    315,00 zł

8/ od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)      równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
–         o liczbie osi – jedna                                                                       330,00 zł
–         o liczbie osi –  dwie                                                                        326,00 zł
–         o liczbie osi  – trzy                                                                         620,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton:
–         o liczbie osi – jedna                                                                       662,00 zł
–         o liczbie osi – dwie                                                                         608,00 zł
–         o liczbie osi  – trzy                                                                          620,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 28 ton – do 36 ton włącznie
–   o liczbie  osi –  jedna                                                                           908,00 zł
–         o liczbie osi – dwie                                                                         894,00 zł
–         o liczbie osi – trzy                                                                          712,00 zł
d)  powyżej 36 ton
–  o liczbie  osi  – jedna                                                                        1208,00 zł
–  o liczbie osi   – dwie                                                                          1197,00 zł
–  o liczbie  osi  – trzy                                                                           1187,00 zł
9/ od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż
określone  w  pkt 8 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)     równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
–         o liczbie osi – jedna                                                                       330,00 zł
–         o liczbie osi  – dwie                                                                        326,00 zł
–          o liczbie osi  – trzy                                                                        864,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 28 ton:
–         o liczbie osi – jedna                                                                       662,00 zł
–         o liczbie osi – dwie                                                                         608,00 zł
–          o liczbie osi – trzy                                                                         864,00 zł
c)     równej lub wyższej niż 28 ton  – do 36 ton włącznie
–     o liczbie osi  jedna                                                              1367,00 zł
–         o liczbie osi – dwie                                                                       1358,00 zł
–         o liczbie osi – trzy                                                                          990,00 zł
d)      powyżej 36 ton
–   o liczbie osi  –  jedna                                                                  1786,00 zł
–         o liczbie  osi  – dwie                                                                      1775,00 zł
–         o liczbie osi   – trzy                                                                       1765,00 zł

10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a)     mniej niż 30 miejsc                                                                       1365,00 zł
b)    równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                       1387,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku  od środków transportowych środki transportowe przeznaczone dla celów przeciwpożarowych .

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4 .Traci moc uchwała  Nr XXIII/ 176 /2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada  2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.

§ 5 . Uchwała   wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego .

Informacje

Rejestr zmian