Uchwała nr II/14/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ), pkt 5 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się opłatę targową w wysokości 6,50 zł dziennie.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od zainkasowanej opłaty
targowej.

§ 3 .Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4 .Traci moc uchwała Nr XXXIII/178/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada   2005 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 5 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Mirosława Kozińska

Informacje

Rejestr zmian